Showing: 1 - 10 of 12 RESULTS
Articles 2022Section 2 RO - 2022DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE ÎN ROMANIA ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE

DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE ÎN ROMANIA ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE

Ele­na SIMAINSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ, ACADEMIA ROMÂNĂE‑mail autor core­spon­dent: elenasima.iea @ yahoo.comRezu­mat: Obiec­tivul lucrării este de a prezen­ta impactul investiți­ilor asupra revi­tal­izării pieței muncii în zonele rurale din Româ­nia prin apli­carea unor măsuri de diver­si­fi­care a economiei rurale, o temă trans­ver­sală exis­ten­tă pe tot par­cur­sul imple­men­tării pro­gramelor naționale de dez­voltare rurală. Datele sta­tis­tice arată că …

Articles 2022Section 2 RO - 2022Dimensiunea locativă a gospodăriei rurale românești în secolul XXI

Dimensiunea locativă a gospodăriei rurale românești în secolul XXI

Lore­na Flo­renti­na CHIȚEA INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ – INCE ARE‑mail autor core­spon­dent: chitu_lorena @ yahoo.comRezu­mat: Condiți­ile de locuit din medi­ul rur­al sunt pre­care, Româ­nia situân­­du-se la coa­da clasa­men­tu­lui euro­pean, iar situ­ația se înrăutățește pe măsură ce gradul de izo­lare crește (cu precădere în zonele col­inare și de munte) corob­o­rat cu pre­car­i­tatea resurselor de exis­tență în …

Articles 2022Section 2 RO - 2022DETERMINĂRI PRIVIND SUPRAFAȚA DE CARE ARE NEVOIE FERMA DE FAMILIEI PENTRU ATINGEREA UNEI DIMENSIUNII ECONOMICE VIABILE

DETERMINĂRI PRIVIND SUPRAFAȚA DE CARE ARE NEVOIE FERMA DE FAMILIEI PENTRU ATINGEREA UNEI DIMENSIUNII ECONOMICE VIABILE

Eduard Alexan­dru DUMITRU, Cristi­na Maria STERIE INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: sterie.cristina @ iceadr.roRezu­mat: Numărul ridi­cat de exploatații agri­cole de sub­zis­tență și semi­sub­zis­tență sunt cauzate de dimen­si­unea eco­nom­ică redusă, deter­mi­nată în prin­ci­pal de plantele cul­ti­vate, care prez­in­tă o efi­ciență scăzută rapor­tată la suprafața redusă pe care aceș­tia o cul­tivă. …

Articles 2022Section 2 RO - 2022ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PRIN INTERMEDIUL SUBMĂSURILOR 16.4 ȘI 16.4A DIN CADRUL PNDR 2014–2020

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE PRIN INTERMEDIUL SUBMĂSURILOR 16.4 ȘI 16.4A DIN CADRUL PNDR 2014–2020

Dan Con­stan­tin ȘUMOVSCHI CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ VATRA DORNEIE‑mail autor core­spon­dent: sumovschi.dan @ gmail.comRezu­mat: Finanțarea agri­cul­turii și a spați­u­lui rur­al româ­nesc prin inter­medi­ul pro­gra­mu­lui SAPARD a cre­at pre­m­izele tehnice şi finan­cia­re nece­sare pro­ce­su­lui de ader­are la struc­turile europene. Ast­fel, fon­durile deru­late prin Agenţia SAPARD au con­tribuit direct la dez­voltarea eco­nom­ică şi socială a medi­u­lui rur­al, …

Articles 2022Section 2 RO - 2022ANALIZA DIAGNOSTIC PRIVIND CALITATEA VIEȚII ÎN MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA

ANALIZA DIAGNOSTIC PRIVIND CALITATEA VIEȚII ÎN MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA

Andreea Daniela GIUCĂ, Gabriela Dalila STOICA, Cristi­na Maria STERIE, Car­men Ele­na DOBROTĂACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI, ROMÂNIAE‑mail autor core­spon­dent:  dalila.stoica @ eam.ase.roRezu­mat: În Româ­nia, la nivelul medi­ilor de rezi­dență există decala­je în ceea ce privește cal­i­tatea vieții, aces­tea se reflec­tă prin indi­ca­tori socio-eco­nomi­­ci. Gradul de sără­cie este ridi­cat în zonele rurale, deter­mi­nat atât de fac­tori …

Articles 2022Section 2 RO - 2022DETERMINAREA BARIERELOR INTERMEDIARE CE ÎMPIEDICĂ TRANSFERUL DE PERFORMANȚĂ AL MANAGEMENTULUI APL ÎN DIRECȚIA DEZVOLTĂRII SPAȚIULUI RURAL

DETERMINAREA BARIERELOR INTERMEDIARE CE ÎMPIEDICĂ TRANSFERUL DE PERFORMANȚĂ AL MANAGEMENTULUI APL ÎN DIRECȚIA DEZVOLTĂRII SPAȚIULUI RURAL

Aure­lia LITV­INa, Cezare FETES­CUb, Euge­niu LITVIN­cU­NI­VER­SI­TATEA TEHNICĂ A MOLDOVEIa, CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚEb, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEIcE‑mail autor core­spon­dent: aurelia.litvin @ gmail.com Rezu­mat: Repub­li­ca Moldo­va a tre­cut în ultimii ani printr-un pro­ces de schim­bare la nivelul sis­temu­lui admin­is­tra­tiv. Aces­te schim­bări, în situ­ația în care erau oper­ate efec­tiv, aveau menirea de a …

Articles 2022Section 2 RO - 2022CAPACITATEA DE CAZARE ÎN DELTA DUNĂRII – LIANT ÎNTRE DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE MEDIU

CAPACITATEA DE CAZARE ÎN DELTA DUNĂRII – LIANT ÎNTRE DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE ȘI PROTECȚIA RESURSELOR DE MEDIU

Rux­an­­dra-Euge­­nia POP INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: pop.ruxandra @ iceadr.roRezu­mat: În cadrul activ­ității de mod­e­lare, des­fășu­rate de‑a lun­gul proiec­tu­lui COASTAL, finanțat prin pro­gra­mul Ori­zont 2020, una din­tre activ­itățile de interes a fost reprezen­tată de tur­is­mul din Delta Dunării, zona studi­u­lui de caz, căutân­­du-se ast­fel răspun­sul la între­barea Cât de …

Articles 2022Section 2 RO - 2022VIITORUL TURISMULUI ROMÂNESC DUPĂ PANDEMIA DE COVID 19

VIITORUL TURISMULUI ROMÂNESC DUPĂ PANDEMIA DE COVID 19

Elis­a­be­ta ROȘUa, Dan-Mar­ius VOICILAȘ bIN­STI­TU­TUL DE ECONOMIE AGRARĂ, ACADEMIA ROMÂNĂ a, bE‑mail autor core­spon­dent: betty_rosu @ yahoo.comRezu­mat: Lucrarea prezen­tă și‑a pro­pus să anal­izeze evoluția activ­ității tur­is­tice din Româ­nia, în perioa­da 2010–2021, iar scop­ul prin­ci­pal a fost anal­iza efectelor pe care pan­demia de COVID 19 a avut‑o asupra tur­is­mu­lui româ­nesc. Pen­tru realizarea aces­tui obiec­tiv au fost …

Articles 2022Section 2 RO - 2022STRATIFICAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ÎNTRE EXTRAVAGANŢĂ ŞI ARMONIE

STRATIFICAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ÎNTRE EXTRAVAGANŢĂ ŞI ARMONIE

EMILIAN MERCE1, MANEA DRĂGHICI 2, CRISTIAN CĂLIN MERCE 3 USAMV CLUJ-NAPOCA1, USAMV BUCUREŞTI2, USAMV CLUJ NAPOCA 3 E‑mail autor core­spon­dent: meprof.as @ gmail.com Rezu­mat: Lucrarea evi­denţi­ază fap­tul că ordonarea val­o­rilor indi­vid­uale are ca suport actul creaţiei Divine.  Sursă de inspi­raţie şi strate­gie de acţi­une pen­tru realizarea unei struc­turi optime a soci­etăţii umane bazate pe coop­er­are …

Articles 2022Section 2 RO - 2022BIOGAZUL – SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE

BIOGAZUL – SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE

Rozi Lil­iana BEREVOIANU INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: berevoianu.rozi @ iceadr.roRezu­mat: Biogazul este con­sid­er­at ca fiind o sursă impor­tan­tă de energie regen­er­a­bilă, a cărei pro­ducție se află într‑o ascen­si­une con­tin­uă și care poate fi deci­sivă pen­tru elim­inarea com­bustibililor fos­ili până în 2050. Pen­tru reduc­erea impactu­lui neg­a­tiv al acți­u­nilor între­prinse …