Elis­a­be­ta ROȘUa, Dan-Mar­ius VOICILAȘ b
INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ, ACADEMIA ROMÂNĂ a, b
E‑mail autor core­spon­dent: betty_rosu @ yahoo.com
Rezu­mat: Lucrarea prezen­tă și‑a pro­pus să anal­izeze evoluția activ­ității tur­is­tice din Româ­nia, în perioa­da 2010–2021, iar scop­ul prin­ci­pal a fost anal­iza efectelor pe care pan­demia de COVID 19 a avut‑o asupra tur­is­mu­lui româ­nesc. Pen­tru realizarea aces­tui obiec­tiv au fost anal­iza­ți o serie de indi­ca­tori pre­cum cei ai ofer­tei tur­is­tice, ai cir­cu­lației tur­is­tice și ai relației ofer­tă-cerere.
Anal­iza s‑a real­izat la niv­el națion­al, pen­tru cele mai impor­tante struc­turi de prim­ire tur­is­tică, iar pen­tru numărul de sosiri și înnop­tări s‑au avut în vedere, atât turiștii români, cât și cei străi­ni uti­lizân­du-se date din sta­tis­ti­ca ofi­cială națion­ală. Prin­ci­palele con­cluzii desprinse arată că pan­demia de COVID 19 a mod­i­fi­cat com­por­ta­men­tul turiștilor. Aceas­ta a avut un impact impor­tant asupra sec­toru­lui, reducând flux­u­rile tur­is­tice, ceea ce a con­dus la un grad redus de ocu­pare a struc­turilor tur­is­tice, mai puțin a celor aflate în spați­ul rur­al, în mijlocul naturii, și anume, a pen­si­u­nilor tur­is­tice și a celor agro­tur­is­tice, care pot fi con­sid­er­ate „supravieţuitoarele” perioad­ei recente. 
Cuvinte cheie: tur­ism, Româ­nia, pan­demia COVID 19, pen­si­u­ni agro­tur­is­tice.
Clasi­fi­care JEL: Z30, L83.


Recommended Articles