Sec­tiunea 1


1. Rentabil­i­tatea mar­gin­ală a prin­ci­palilor fac­tori de pro­ducţie în fer­mele agri­cole din Româ­nia în funcţie de dimen­si­unea eco­nom­ică - Ralu­ca Alexan­dra RĂDOI, Manea DRĂGHICI, Emil­ian MERCE, Diana Mar­i­an­ILIE

2. Piața cerealelor în țările din baz­in­ul Mării Negre, Mării Caspice și în țările cu acces indi­rect la Marea Nea­gră pe Dunăre. Evoluții recente — Cecil­ia ALEXANDRI, Sorinel Ionel BUCUR

3. Evoluția pieței cerealelor în Româ­nia în perioa­da 2017–2021 — Diana CREȚU

4. Estimări privind suprafața și pro­ducția viilor pe rod — Iulia Bian­caBO­GOS, Ionuț Lau­rențiu PETRE, Maria Cristi­na STERIE

5. Studiu privind pro­ducția și com­er­cializarea sem­i­nțelor de floarea soare­lui la niv­el mon­di­al în perioa­da 2015–2020 - Ele­na SOARE, Iri­na CHIURCIU, Livia DAVID, Aure­lia BALAN, Cari­na DOBRE, Adi­na IORGA

6. Per­for­manța și com­pet­i­tiv­i­tatea eco­nom­ică în agri­cul­tură. Abor­dări teo­ret­ice — Lau­rențiu REBEGA

7. Studiu privind con­sumul de carne în Româ­nia în perioa­da 2010–2020 - Ancu­ta MARIN, Diana Maria ILIE

8. Efi­ciența eco­nom­ică a uti­lizării mate­ri­alu­lui sem­i­nal con­ge­lat Heifer­plus la vac­ile din rase­le de lapte — Stelian SERTU, Vlad BER

9. Cercetări privind prag­ul de rentabil­i­tate în pro­ducția de lapte și de carne la rumegă­toare — Rod­i­ca CHETROIU, Vili DRAGOMIR

10. Studiu privind piața laptelui în perioa­da 2017–2021 — Diana CREȚU

11. Efi­ciența uti­lizării indicelui de condiție cor­po­rală pen­tru îmbunătățirea man­age­men­tu­lui în fer­mele de vaci de lapte — Stelian SERTU, Vlad BER

12. Anal­iza pro­ducției de carne de vânat — Gabriela Dalila STOICA

13. Piața mierii de albine – actu­al­i­tate și per­spec­tive — Petru­ta TUREK-RAHOVEANU

14. Impactul eco­nom­ic al creș­terii prețurilor îngrășămintelor asupra buge­tu­lui cul­turilor cere­aliere — Petre Ionut LAURENȚIU

15. Metode și tehni­ci de eval­u­are a ser­vici­ilor non-mar­ketabile oferite de eco­sis­teme — Gabriela Elen­aBACIU, Ioana TOMA, Cristi­na GÂRLEA

16. Uti­lizarea amen­da­mentelor de sol — măsură impor­tan­tă de creștere a pro­ducției — Mar­ius BĂRDAŞ Ali­na ȘIMON, Florin RUSSU, Feli­cia CHEȚAN, Ovid­iu Adri­an CECLAN

17. Anal­iza sec­toru­lui agri­cul­turii eco­log­ice in Repub­li­ca Moldo­va — Gali­na IGNAT, Ana­tolie IGNAT

18. Lab­o­ra­toare vii agroe­co­log­ice (all-organ­ic) din Roma­nia ”Fer­ma de legume eco­log­ice ”Beleza Store SRL – Vâlcelele/Călărași” (studiu de caz) — Ion TONCEA, Tudor STANCIU, Steliana RODINO, Vladimir Adri­an TONCEA, Gina FÎNTÎNERU

19. Lab­o­ra­toarele agroe­co­log­ice vii din Româ­nia. Studiu de caz — via eco­log­ică de la S.C.D.V.V. Mur­fat­lar - Auro­ra RANCA, Ion TONCEA

20. Efectele pro­ducției medii și al riscu­lui de pret asupra mar­jei brute la pro­duse­le cere­aliere obținute con­ven­tion­al și în agri­cul­tura eco­log­ică — Ana URSU

21. Influ­ența epocii de semă­nat în realizarea pro­ducției de porumb, în condiți­ile schim­bărilor cli­mat­ice actuale — Ali­na ŞIMON, Voichi­ta HAȘ, Andrei VARGA, Florin RUSSU,Adrian CECLAN, Feli­cia CHEŢAN, Mar­ius BĂRDAȘ

22. Studiu privind impactul schim­bărilor cli­mat­ice asupra organ­is­melor vii — Ancuța MARIN

23. Fac­tori deter­mi­nanți în anal­iza com­por­ta­men­tu­lui con­suma­to­rilor români pe piața fructelor cu coa­jă lem­noasă (nuci, caju, migdale, fistic) — Ruxan­dra-Euge­nia POP

24. Cercetări privind con­sumul de struguri și vin în Româ­nia — Petru­ta-Antoane­ta TUREK-RAHOVEANU

25. Cercetări privind opti­mizarea unor fac­tori tehno­logi­ci la cul­tura de soia — Feli­cia CHEȚAN, Cor­nel CHEȚAN, Florin RUSSU, Ali­na ȘIMON,Adina TĂRĂU, Adri­an CECLAN, Mar­ius BĂRDAȘ

26. Repere con­cep­tuale pen­tru agri­cul­tura dura­bi­la adap­ta­ta la impactul schim­bar­ilor cli­mat­ice

Sec­tiunea 2

1. Dimen­si­unea loca­tivă a gospodăriei rurale românești în sec­olul XXI — Lore­na Flo­renti­na CHIȚEA

2. Deter­minări privind suprafața de care are nevoie fer­ma de fam­i­liei pen­tru atin­gerea unei dimen­si­u­nii eco­nom­ice via­bile — Eduard Alexan­dru DUMITRU, Cristi­na Maria STERIE

3. Acce­sarea fon­durilor europene prin inter­medi­ul sub­mă­surilor 16.4 și 16.4a din cadrul PNDR 2014–2020 — Dan Con­stan­tin ȘUMOVSCHI

4. Anal­iza diag­nos­tic privind cal­i­tatea vieții în medi­ul rur­al în Româ­nia — Andreea Daniela GIUCĂ, Gabriela Dalila STOICA, Cristi­na Maria STERIE, Car­men Ele­na DOBROTĂ

5. Deter­minarea bari­erelor inter­me­di­are ce împiedică trans­fer­ul de per­for­manță al man­age­men­tu­lui APL în direcția dez­voltării spați­u­lui rur­al - Aure­lia LITVIN, Cezara FETESCU, Euge­niu LITVIN

6. Capac­i­tatea de cazare în Delta Dunării – liant între dez­voltarea economiei locale și pro­tecția resurselor de mediu — Ruxan­dra-Euge­nia POP

7. Viitorul tur­is­mu­lui româ­nesc după pan­demia de COVID 19 — Elis­a­be­ta ROȘU, Dan-Mar­ius VOICILAȘ

8. Diver­si­fi­carea economiei rurale în Roma­nia între dezider­at și real­i­tate — Ele­na SIMA

9. Strat­i­fi­carea eco­nom­i­co-socială între extrav­a­ganţă şi armonie — Emil­ian MERCE, Manea DRĂGHICI, Cris­t­ian Călin MERCE

10. Biogazul – sursă regen­er­a­bilă de energie — Rozi Lil­iana BEREVOIANU

11. Învățămân­tul rur­al – abor­dare sta­tis­tică – Cori­na-Geor­ge­ta DINCULESCU