Ruxan­dra-Euge­nia POP
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: pop.ruxandra @ iceadr.ro
Rezu­mat: În cadrul activ­ității de mod­e­lare, des­fășu­rate de‑a lun­gul proiec­tu­lui COASTAL, finanțat prin pro­gra­mul Ori­zont 2020, una din­tre activ­itățile de interes a fost reprezen­tată de tur­is­mul din Delta Dunării, zona studi­u­lui de caz, căutân­du-se ast­fel răspun­sul la între­barea Cât de mult se poate dez­vol­ta zona Del­tei Dunării, fără a dete­ri­o­ra medi­ul încon­jură­tor? De‑a lun­gul activ­ității de cerc­etare, implic­it de mod­e­lare, unul din­tre para­metrii impor­tanți cu care mod­elul operează este cel al  capac­ității de cazare, de interes atât pen­tru realizarea ven­i­turilor în cadrul activ­ității tur­is­tice, cât și pen­tru asig­u­rarea susten­abil­ității zonei din per­spec­ti­va medi­u­lui încon­jură­tor. Așadar, lucrarea de față are ca  tem­at­ică cen­trală capac­i­tatea de cazare, acest indi­ca­tor fiind abor­dat din punct de vedere con­cep­tu­al, matem­at­ic și log­ic. De aseme­nea, s‑au prezen­tat ele­mente ale cererii și ofer­tei tur­is­tice din Delta Dunării, pen­tru a putea com­para capac­i­tatea de cazare exis­ten­tă în prezent în zonă, cu val­oarea ipotet­ică cal­cu­lată în cadrul aces­tei lucrări.
Cuvinte cheie: Delta Dunării, tur­ism, capac­i­tate de cazare, dez­voltare rurală, mar­ket­ing tur­is­tic.
Clasi­fi­carea JEL: O13, Q18.


Recommended Articles