Ana URSU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: ursu.ana @ iceadr.ro
Rezu­mat: Studi­ul are scop­ul de a prezen­ta din punct de vedere tehni­co-eco­nom­ic aspecte legate de com­por­ta­men­tul cos­turilor, după mod­elul de anal­iză cost-volum-prof­it și al anal­izei de sen­z­i­tiv­i­tate, la pro­duse­le cere­aliere (porumb și grâu) cul­ti­vate în sis­tem con­vențion­al și în agri­cul­tura eco­log­ică. În Româ­nia, potriv­it datelor sta­tis­tice EUROSTAT, în perioa­da 2014-202, pro­ducția recolta­ta cu grâu a fost în creștere, în medie cu 823 mii t/an, com­par­a­tiv cu grâul eco­log­ic, care a înreg­is­trat o scădere, în medie cu 3,3861 mii t/an. Porum­bul a înreg­is­trat o creșterea pro­ducției recoltate, în medie cu 2771,3 mii t/an, pe fon­dul creș­terii ran­da­men­tu­lui de pro­ducție cu 1,184 tone/ha, iar la porum­bul eco­log­ic a fost în scădere cu 12,413 mii t/an.  În ceea ce privește cos­turile de pro­ducție aces­tea vari­ază în funcție de nivelurile de pro­ducție plan­i­fi­cate, difer­ențele fiind deter­mi­nate de condiți­ile de agrotehnică (irigat/neirigat). Cal­culele esti­ma­tive ale prof­i­t­u­lui pre­conizat a se obține în anul 2022 sunt de 86 euro/ha la grâul neiri­gat și de 171 euro/ha la grâul iri­gat, iar la grâul eco­log­ic de 91 euro/ha (neiri­gat) și de 161 euro/ha (iri­gat). La porumb, prof­i­t­ul brut esti­mat este de 94 euro/ha la neiri­gat și de 225 euro/ha la iri­gat, iar la porum­bul eco­log­ic prof­i­t­ul brut ce se poate obține este de 125 euro/ha la neiri­gat  și de 181 euro/ha la iri­gat. Însă, în con­tex­tul anu­lui de pro­ducție 2021/2022 efectele tutur­or fac­to­rilor (con­flic­tul politic din Ucraina, piața cerealelor, volatil­i­tatea prețurilor, inflația, cos­turile de pro­ducție și condiții de cul­ti­vare — condiții de cli­ma, sol, sec­eta pedo­log­ică, a etc.) com­pletează pro­filul de risc eco­nom­ic la  cereale stu­di­ate.
Cuvinte cheie: anal­iza cost-volum-prof­it, anal­iza de sen­z­i­tiv­i­tate, volatil­i­tatea pre­turilor, grâu, porumb.
Clasi­fi­carea JEL: O12, P50, Q18, Q57


Recommended Articles