Showing: 1 - 10 of 25 RESULTS
Articles 2022Section 1 RO - 2022EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT HEIFERPLUS LA VACILE DIN RASELE DE LAPTE

EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII MATERIALULUI SEMINAL CONGELAT HEIFERPLUS LA VACILE DIN RASELE DE LAPTE

Stelian SERTU1, Vlad BER21Uni­ver­si­tatea de Ști­ințe Agro­nom­ice și Med­i­cină Vet­eri­nară București2Insti­tu­tul de Cerc­etare Dez­voltare pen­tru Creșterea Bovinelor Balotești Core­spon­dent autor e‑mail: sertu_stelian @ yahoo.com Rezu­mat: Prezen­ta lucrare urmărește creșterea efi­cienței eco­nom­ice a fer­melor de vaci de lapte prin îmbunătățarea indi­ca­to­rilor de fecun­di­tate și creșterea număru­lui de vițele obținute. Cerc­etarea s‑a real­izat în con­tex­tul în care …

Articles 2022Section 1 RO - 2022CERCETĂRI PRIVIND PRAGUL DE RENTABILITATE ÎN PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI DE CARNE LA RUMEGĂTOARE

CERCETĂRI PRIVIND PRAGUL DE RENTABILITATE ÎN PRODUCȚIA DE LAPTE ȘI DE CARNE LA RUMEGĂTOARE

Rod­i­ca CHETROIU, Vili DRAGOMIR INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: rodica.chetroiu @ iceadr.roRezu­mat: Rentabil­i­tatea în pro­ducția ani­mală con­sti­tu­ie prim-plan­ul abor­dărilor și al con­ti­nu­ității activ­ităților, iar prag­ul de rentabil­i­tate, sau punc­tul de echili­bru din care începe gener­area de prof­it, tre­buie atins într-un inter­val de timp cât mai scurt. În lucrarea de …

Articles 2022Section 1 RO - 2022STUDIU PRIVIND PIAȚA LAPTELUI ÎN PERIOADA 2017–2021

STUDIU PRIVIND PIAȚA LAPTELUI ÎN PERIOADA 2017–2021

Diana CREȚUINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: cretu.diana@ iceadr.roRezu­mat: În cadrul lucrării este prezen­tată piața laptelui de vacă în perioa­da 2017–2021 punân­­du-se în evi­dență aspecte privind evoluți­ile, efec­tivul de capete(vaci), pro­ducția de lapte, preț, con­sum, import, export, car­ac­ter­is­ti­cile pieței, prin­ci­palii pro­ducă­tori de lac­tate din Româ­nia  dar și o serie de …

Articles 2022Section 1 RO - 2022EFICIENȚA UTILIZĂRII INDICELUI DE CONDIȚIE CORPORALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI ÎN FERMELE DE VACI DE LAPTE

EFICIENȚA UTILIZĂRII INDICELUI DE CONDIȚIE CORPORALĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI ÎN FERMELE DE VACI DE LAPTE

Stelian SER­TUa, Vlad BERbUNI­VER­SI­TATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘ­TI­aIN­STI­TU­TUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTIbE‑mail autor core­spon­dent: sertu_stelian @ yahoo.com Rezu­mat: Prezen­ta lucrare s‑a real­izat pen­tru efi­ci­en­ti­zarea eco­nom­ică a fer­melor de vaci de lapte prin uti­lizarea indicelui de condiție cor­po­rală. Indicele de condiție cor­po­rală este un indi­ca­tor subiec­tiv ce eval­uează depozitele adipoase …

Articles 2022Section 1 RO - 2022ANALIZA PRODUCȚIEI DE CARNE DE VÂNAT

ANALIZA PRODUCȚIEI DE CARNE DE VÂNAT

Gabriela Dalila STOICAINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: stoica.gabriela @ iceadr.roRezu­mat: Carnea de vânat este prezen­tă con­stant pe piața euro­peană a cărnii, dar un număr lim­i­tat din­tre con­suma­tori sunt intere­sați de con­sumul aces­tu­ia, având în vedere car­ac­ter­is­ti­cile unice ale cărnii proven­ite de la ani­malele săl­bat­ice. Pro­ducția de carne de vânat, …

Articles 2022Section 1 RO - 2022PIAȚA MIERII DE ALBINE – ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

PIAȚA MIERII DE ALBINE – ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

Petru­ta TUREK-RAHOVEANU INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: turek.petruta @ iceadr.roRezu­mat: Api­cul­tura ca ramură a agri­cul­turii se bazează pe instinc­tul albinelor de a depozi­ta rez­erve de hrană peste nece­sarul de con­sum, rez­erve care sunt folosite de apicul­tor. Din punct de vedere al evoluției tehni­co – ști­inți­fice și socio – eco­nom­ice …

Articles 2022Section 1 RO - 2022IMPACTUL ECONOMIC AL CREȘTERII PREȚURILOR ÎNGRĂȘĂMINTELOR ASUPRA BUGETULUI CULTURILOR CEREALIERE

IMPACTUL ECONOMIC AL CREȘTERII PREȚURILOR ÎNGRĂȘĂMINTELOR ASUPRA BUGETULUI CULTURILOR CEREALIERE

Petre Ionut LAURENȚIUINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTRUII ȘI DEZVOLTARE RURALĂE‑mail autor core­spon­dent: petre.ionut @ iceadr.roRezu­mat: Lucrarea are ca scop eval­u­area impactu­lui pe care îl înreg­istrează buge­tul prin­ci­palelor cul­turi de cereale din Româ­nia, în urma per­tur­bați­ilor pe piața îngrășămintelor ce au con­dus la creșterea accel­er­ată a prețurilor pen­tru această cat­e­gorie de input-uri. Se vor stu­dia …

Articles 2022Section 1 RO - 2022METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A SERVICIILOR NON-MARKETABILE OFERITE DE ECOSISTEME

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE A SERVICIILOR NON-MARKETABILE OFERITE DE ECOSISTEME

Gabriela Ele­na BACIU,  Ioana TOMA, Cristi­na GÂRLEAE‑mail autor core­spon­dent: gabrielaelena.baciu @ gmail.comRezu­mat: Eco­sis­temele furnizează o serie de bunuri și ser­vicii vitale pen­tru bunăstarea umană și a celor­lalte viețuitoare, pre­cum și pen­tru dez­voltarea soci­etății. Ală­turi de resurse­le nat­u­rale, tan­gi­bile și care sunt tran­za­cțion­abile pe piață, aces­tea frunizează o serie de ser­vicii intan­gi­bile, non-mar­ketabile și care se …

Articles 2022Section 1 RO - 2022UTILIZAREA AMENDAMENTELOR DE SOL — MĂSURĂ IMPORTANTĂ DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

UTILIZAREA AMENDAMENTELOR DE SOL — MĂSURĂ IMPORTANTĂ DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

Mar­ius BĂRDAŞ Ali­na ȘIMON, Florin RUSSU, Feli­cia CHEȚAN, Ovid­iu Adri­an CECLAN STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TUR­DAAu­tor core­spon­dent: maralys84 @ yahoo.comRezu­mat: Cercetările s‑au efec­tu­at în anul 2021, la Staţi­unea de Cerc­etare Dez­voltare Agri­colă Tur­da, la cul­ti­varul de sfe­clă pen­tru zahăr Van­ge­lis și au urmărit influ­ența amen­da­mentelor de sol Ter­ra­cal­co 95 asupra para­metrilor fizio­logi­ci și a pro­ducției …

Articles 2022Section 1 RO - 2022ANALIZA SECTORULUI AGRICULTURII ECOLOGICE IN REPUBLICA MOLDOVA

ANALIZA SECTORULUI AGRICULTURII ECOLOGICE IN REPUBLICA MOLDOVA

Gali­na IGNA­Ta, Ana­tolie IGNAT­bUNI­VER­SI­TATEA DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVAa, INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICEbE‑mail autor core­spon­dent: galina.ignat01 @ gmail.comRezu­mat: Scop­ul gen­er­al al aces­tui arti­col este anal­iza sec­toru­lui agri­cul­turii eco­log­ice în Repub­li­ca Moldo­va, deter­minarea locu­lui aces­tui sec­tor în econo­mia națion­ală, pre­cum și evi­dențierea avan­ta­jelor și deza­van­ta­jelor aces­tui sec­tor. În cadrul pro­ce­su­lui de elab­o­rare al aces­tui arti­col …