Gabriela Ele­na BACIU,  Ioana TOMA, Cristi­na GÂRLEA
E‑mail autor core­spon­dent: gabrielaelena.baciu @ gmail.com
Rezu­mat: Eco­sis­temele furnizează o serie de bunuri și ser­vicii vitale pen­tru bunăstarea umană și a celor­lalte viețuitoare, pre­cum și pen­tru dez­voltarea soci­etății. Ală­turi de resurse­le nat­u­rale, tan­gi­bile și care sunt tran­za­cțion­abile pe piață, aces­tea frunizează o serie de ser­vicii intan­gi­bile, non-mar­ketabile și care se tra­duc în ben­eficii pen­tru sănă­tate, cul­tur­ale, sociale și ști­inți­fice. Activ­itățile oame­nilor, în spe­cial după indus­tri­alizare, au cre­at pre­siu­ni fără prece­dent asupra eco­sis­temelor nat­u­rale și au con­dus la degradarea con­stan­tă a aces­to­ra, epuizarea resurselor, la încălzirea glob­ală  și pierderea bio­di­ver­sității.  Aceas­ta și pen­tru că ser­vici­ile non-mar­ketabile sunt subes­ti­mate de majori­tatea pop­u­lației, fiind per­ce­pute ca fiind inepuiz­abile și gra­tu­ite. Starea de sănă­tate a eco­sis­temelor are impact direct asupra cal­ității vieții oame­nilor și a celor­lalte viețuitoare, fapt care a con­dus la dez­voltarea unei serii de metode și tehni­ci de eval­u­are a tutur­or ser­vici­ilor, inclu­siv a celor non-mar­ketabile, ast­fel încât val­oarea aces­to­ra să poată să fie luată în con­sid­er­are la toate nivelurile rel­e­vante ale pro­ce­su­lui decizion­al. În cadrul aces­tei lucrări este prezen­tat un state-of-the-art al metode­lor și tehni­cilor de eval­u­are a ser­vici­ilor non-mar­ketabile furnizate de eco­sis­teme, sunt prezen­tate rezul­tatele unor studii de cal­cul a Val­orii Eco­nom­ice Totale a ser­vici­ilor eco­sis­temice, pre­cum și impor­tanța aces­to­ra în pro­ce­sul de elab­o­rare de politi­ci pub­lice.
Cuvinte cheie: ser­vicii eco­sis­temice, încălzire glob­ală, bio­di­ver­si­tate, metode de eval­u­are, politi­ci pub­lice
Clasi­fi­carea JEL: Q51.


Recommended Articles