Petre Ionut LAURENȚIU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTRUII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: petre.ionut @ iceadr.ro
Rezu­mat: Lucrarea are ca scop eval­u­area impactu­lui pe care îl înreg­istrează buge­tul prin­ci­palelor cul­turi de cereale din Româ­nia, în urma per­tur­bați­ilor pe piața îngrășămintelor ce au con­dus la creșterea accel­er­ată a prețurilor pen­tru această cat­e­gorie de input-uri. Se vor stu­dia bugetele de ven­i­turi și chel­tu­ieli, atât pen­tru tehno­log­i­ca cadrul elab­o­rată în anul 2021, cât și pen­tru cea elab­o­rată în anul 2022, în cadrul proiec­tu­lui ADER 23.1.1, al Insti­tu­tu­lui de Cerc­etare pen­tru Econo­mia Agri­cul­turii și Dez­voltare Rurală, iar în final se vor anal­iza can­ti­ta­tiv datele, deter­minân­du-se difer­ențele absolute, cât și cele rel­a­tive legate de prin­ci­palele ele­mente de cost, pre­cum și pon­der­ile efor­tu­lui finan­ciar depus pen­tru apli­carea îngrășămintelor în diferitele struc­turi ale cos­turilor pen­tru cul­turile de: grâu, orz și porumb.
Cuvinte cheie: preț îngrășăminte chim­ice, impact, cereale, Româ­nia, buget
Clasi­fi­carea JEL: Q11, Q12


Recommended Articles