Petru­ta TUREK-RAHOVEANU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: turek.petruta @ iceadr.ro
Rezu­mat: Api­cul­tura ca ramură a agri­cul­turii se bazează pe instinc­tul albinelor de a depozi­ta rez­erve de hrană peste nece­sarul de con­sum, rez­erve care sunt folosite de apicul­tor. Din punct de vedere al evoluției tehni­co – ști­inți­fice și socio – eco­nom­ice a deter­mi­nat creșterea de  pro­duse ali­menta­re şi diver­si­fi­carea gamei aces­to­ra. Api­cul­tura are un rol impor­tant în furnizarea de miere de albine, dar și ca vec­tor de  creștere a pro­ducției api­cole prin pol­enizarea cul­turilor ento­mofile. În prezent, Româ­nia se situează print­re ţările cu o api­cul­tură bine dez­voltată, această situ­aţie fiind o con­secinţă a efec­tivelor însem­nate de familii de albine de care dis­punem, a can­tităţii de miere obţin­ută, a diver­si­ficării pro­ducţiei api­cole şi a rezul­tatelor activ­ităţilor de cerc­etare şti­inţi­fică şi de pregătire a spe­cial­iştilor. Lucrarea prez­in­tă evoluția prin­ci­palilor indi­ca­tori privind evoluția număru­lui de familii de albine, pro­ducția și con­sumul de  miere de albine, pre­cum și o pre­viz­iune până în 2027.
Cuvinte cheie: fam­i­lie de albine, miere de albine, pro­duse api­cole
Clasi­fi­care JEL: Q10, Q12.


Recommended Articles