Mar­ius BĂRDAŞ Ali­na ȘIMON, Florin RUSSU, Feli­cia CHEȚAN, Ovid­iu Adri­an CECLAN
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA
Autor core­spon­dent: maralys84 @ yahoo.com
Rezu­mat: Cercetările s‑au efec­tu­at în anul 2021, la Staţi­unea de Cerc­etare Dez­voltare Agri­colă Tur­da, la cul­ti­varul de sfe­clă pen­tru zahăr Van­ge­lis și au urmărit influ­ența amen­da­mentelor de sol Ter­ra­cal­co 95 asupra para­metrilor fizio­logi­ci și a pro­ducției în diferite etape de dez­voltare a cul­turii. Amen­da­men­tul de sol gran­u­lat s‑a apli­cat în două doze de 500 și respec­tiv 1000 kg/ha, în decur­sul  perioad­ei de veg­e­tație (începutul for­mării rădăcinii, la 75 de zile de la răsărire, la 105 zile de la răsărire și la 135 de zile de la răsărire), cuan­tificân­du-se anu­miți para­metrii fizio­logi­ci. Mon­i­tor­izarea para­metrilor fizio­logi­ci s‑a efec­tu­at cu anal­i­zorul de gaze foliar CIRAS‑3, deter­minând simul­tan: diox­idul de car­bon de refer­ință (CO2r- μmolm‑s-1), asim­i­laţia (A- μmol m-2s-1), rata tran­spi­raţiei (E- mmolm-2s-1), defici­t­ul apei din frun­ză (VPD- kPa) şi tem­per­atu­ra frun­zei (Tfr. oC). Prin apli­carea amen­da­men­tu­lui de sol gran­u­lat se max­i­mizează absorbția ele­mentelor nutri­tive, în majori­tatea cazurilor stim­ulând para­metrii fizio­logi­ci anal­iza­ți, obținând la vari­anta la care s‑au apli­cat 1000 kg/ha, un spor de pro­ducție de peste 950 kg/ha.
Cuvinte cheie: amen­da­ment de sol, asim­i­lația, sfe­clă pen­tru zahăr, pro­ducția 
Clasi­fi­care JEL: Q01, Q15, Q16


Recommended Articles