Aure­lia LITVINa, Cezare FETESCUb, Euge­niu LITVINc
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEIa, CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚEb, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEIc
E‑mail autor core­spon­dent: aurelia.litvin @ gmail.com 
Rezu­mat: Repub­li­ca Moldo­va a tre­cut în ultimii ani printr-un pro­ces de schim­bare la nivelul sis­temu­lui admin­is­tra­tiv. Aces­te schim­bări, în situ­ația în care erau oper­ate efec­tiv, aveau menirea de a con­tribui atât la dez­voltarea spați­ilor rurale din Repub­li­ca Moldo­va, cât și la sporirea per­for­manțelor man­age­men­tu­lui APL de nivelul I. Cu toate aces­tea, la niv­el comu­ni­tar, s‑a cre­at o imag­ine neg­a­tivă față de insti­tuți­ile pub­lice, în gen­er­al, și, în par­tic­u­lar, față de capac­i­tatea aces­to­ra de a răspunde nevoilor reale ale soci­etății. Totuși, într‑o oare­care măsură, eșecul Strate­giei poate fi atribuit și cal­ității doc­u­men­tu­lui pro­priu-zis. Tre­buie să recunoaștem că pri­or­itățile sta­bilite au fost influ­ențate de nece­si­tatea alin­ierii politi­cilor naționale la stan­dard­ele și reg­ulile Uni­u­nii Europene, în ved­erea imple­men­tării prin­cipi­ilor bunei guvernări. Din aces­te con­sid­er­ente Strate­gia de refor­mare a admin­is­trație pub­lice s‑a doved­it a fi ine­fi­cien­tă, din cauza rolu­lui său incert în cadrul gen­er­al de politi­ci și a inex­is­tenței unui cadru de con­trol și eval­u­are. Pen­tru a nu ne asuma rolul de judecă­tor și crit­ic, iden­ti­ficând carențele admin­is­trației pub­lice locale în cal­i­tate de sim­pli cetățeni, observând doar efectele și abstrac­tizând cauzele, ne-am pro­pus să iden­ti­ficăm prob­lemele cu care se con­frun­tă admin­is­trația pub­lică locală de nivelul I direct de la sursă. În acest scop a fost elab­o­rat un ches­tionar pen­tru con­sultarea opiniei reprezen­tanților aces­teia.
Cuvinte cheie: admin­is­trația pub­lică locală, man­age­ment, resurse umane. Clasi­fi­carea JEL: M1, K23

Recommended Articles