Andreea Daniela GIUCĂ, Gabriela Dalila STOICA, Cristi­na Maria STERIE, Car­men Ele­na DOBROTĂ
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI, ROMÂNIA
E‑mail autor core­spon­dent:  dalila.stoica @ eam.ase.ro
Rezu­mat: În Româ­nia, la nivelul medi­ilor de rezi­dență există decala­je în ceea ce privește cal­i­tatea vieții, aces­tea se reflec­tă prin indi­ca­tori socio-eco­nomi­ci. Gradul de sără­cie este ridi­cat în zonele rurale, deter­mi­nat atât de fac­tori eco­nomi­ci, cât și demografi­ci, sociali și cul­tur­ali. Se știe că ven­i­turile sunt mult mai scăzute în medi­ul rur­al decât în ​​medi­ul urban, fapt doved­it de tend­ințele de creștere a ratei sără­ciei în medi­ul rur­al, atât față de medi­ul urban, cât și față de media euro­peană. Toate aces­tea con­duc la accen­tu­area dis­crepanțelor din­tre cele două medii de rezi­dență, pre­cum și la accen­tu­area fenomenu­lui de excluz­i­une socială. Lucrarea își prop­une să real­izeze o anal­iză sta­tis­tică descrip­tivă a aspectelor socio-demografice și eco­nom­ice ale cal­ității vieții în medi­ul rur­al româ­nesc. Pen­tru realizarea studi­u­lui au fost pre­lu­crați și inter­pre­tați indi­ca­torii sta­tis­ti­ci demografi­ci, sociali și eco­nomi­ci din baza de date TEMPO Online a Insti­tu­tu­lui Națion­al de Sta­tis­tică (INS).
Cuvinte cheie:  Româ­nia, dez­voltare, rur­al, urban„ cal­i­tatea vieții
Clasi­fi­care JEL: R11.

Recommended Articles