Dan Con­stan­tin ȘUMOVSCHI
CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ VATRA DORNEI
E‑mail autor core­spon­dent: sumovschi.dan @ gmail.com
Rezu­mat: Finanțarea agri­cul­turii și a spați­u­lui rur­al româ­nesc prin inter­medi­ul pro­gra­mu­lui SAPARD a cre­at pre­m­izele tehnice şi finan­cia­re nece­sare pro­ce­su­lui de ader­are la struc­turile europene. Ast­fel, fon­durile deru­late prin Agenţia SAPARD au con­tribuit direct la dez­voltarea eco­nom­ică şi socială a medi­u­lui rur­al, prin susţinerea pro­ducă­to­rilor pri­vați, spri­jinirea aso­ci­aţi­ilor cu pro­fil agri­col şi finanțarea investiți­ilor deru­late de con­sili­ile locale în zona rurală. Ulte­ri­or, după ader­area României la Uni­unea Euro­peană,  Agenţia de Plăţi pen­tru Dez­voltare Rurală şi Pes­cuit este insti­tuţia care îndeplineşte funcţia de plată pen­tru proiectele de investiţii, finanţate din Fon­dul Euro­pean pen­tru Agri­cul­tură şi Dez­voltare Rurală. Investiți­ile deru­late au con­tribuit în mod direct la creşterea eco­nom­ică şi con­ver­genţa ven­i­turilor din spaţi­ul rur­al prin creşterea pro­duc­tiv­ităţii, sta­bi­lizarea pieţelor și garantarea unui niv­el de viaţă echitabil pop­u­laţiei din agri­cul­tură. În actu­alul exer­cițiu buge­tar din cadrul PNDR 2014–2020, con­form anal­izelor exis­tente, se observă fap­tul că intere­sul agricul­to­rilor privind acce­sarea fon­durilor ner­am­bursabile diferă de la o regiune la alta, de la o sub­mă­sură de finanțare la alta și chiar de la un fer­mi­er la altul din cadrul aceleiași comu­nități. Ținând cont de impor­tanța coop­erării între actorii impli­cați în lanțurile agroal­i­menta­re de aprovizionare, în prezen­ta lucrare, am real­izat o anal­iză care urmărește intere­sul aces­to­ra cu privire la acce­sarea sub­mă­surii 16.4 și 16.4A din cadrul PNDR 2020. În scop­ul real­izării aces­tui demers am con­sul­tat arti­cole rel­e­vante și studii de spe­cial­i­tate cu privire la tem­at­i­ca accesării fon­durilor europene des­ti­nate sec­toru­lui agri­col și am efec­tu­at o anal­iză a datelor oferite de Agenția pen­tru Finanțarea Investiți­ilor Rurale.
Cuvinte cheie: finanțare rurală, PNDR 2014–2020, sub­mă­surile 16.4 și 16.4A, coop­er­are, lanțuri agroal­i­menta­re de aprovizionare.
Clasi­fi­carea JEL: O18, P25, R51


Recommended Articles