Gabriela Dalila STOICA
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: stoica.gabriela @ iceadr.ro
Rezu­mat: Carnea de vânat este prezen­tă con­stant pe piața euro­peană a cărnii, dar un număr lim­i­tat din­tre con­suma­tori sunt intere­sați de con­sumul aces­tu­ia, având în vedere car­ac­ter­is­ti­cile unice ale cărnii proven­ite de la ani­malele săl­bat­ice. Pro­ducția de carne de vânat, în Europa, a scăzut de aproape 9 ori în 2020, ajungând la o pro­ducție totală de aprox­i­ma­tiv 13,5 mii tone, în timp ce la niv­el națion­al a exi­s­tat o tend­inţă de creştere până în anul 2017, când s‑a înreg­is­trat o pro­ducție de 4 544 tone, fiind în creștere de 12% față de anul 2005. Scop­ul aces­tei lucrări este de a anal­iza pro­ducția totală de carne de vânat la niv­el națion­al, euro­pean și la nivelul țărilor UE, pre­cum și anal­iza impor­tu­lui și expor­tu­lui de carne de vânat din Româ­nia, Europa și UE. Datele uti­lizate sunt furnizate de baza de date inter­națion­ală ale Orga­ni­za­ției pen­tru Ali­men­tație și Agri­cul­tură (FAO), pe baza căro­ra s‑au anal­iza indi­ca­to­rilor mențion­ați
Cuvinte cheie: carne de vânat, Româ­nia, pro­ducție totală, import, export.
Clasi­fi­care JEL: C10, Q10, Q23


Recommended Articles