Ele­na SIMA
INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ, ACADEMIA ROMÂNĂ
E‑mail autor core­spon­dent: elenasima.iea @ yahoo.com
Rezu­mat: Obiec­tivul lucrării este de a prezen­ta impactul investiți­ilor asupra revi­tal­izării pieței muncii în zonele rurale din Româ­nia prin apli­carea unor măsuri de diver­si­fi­care a economiei rurale, o temă trans­ver­sală exis­ten­tă pe tot par­cur­sul imple­men­tării pro­gramelor naționale de dez­voltare rurală. Datele sta­tis­tice arată că agri­cul­tura, indus­tria ali­men­ta­ră și sil­vi­cul­tura au o impor­tanță pri­mor­dială pen­tru econo­mia rurală; iar infor­mați­ile privind diver­si­fi­carea rurală și activ­itățile nea­gri­cole sunt oferite de insti­tuți­ile impli­cate în admin­is­trarea, con­trolul şi imple­mentarea pro­gramelor de dez­voltare rurală, inter­pretarea lor fiind influ­ențată de dimen­si­u­nile mul­ti­ple ale diver­si­ficării. Diver­si­fi­carea activ­ităților eco­nom­ice în medi­ul rur­al asig­ură crearea de noi surse de ven­i­turi alter­na­tive sau supli­menta­re pen­tru pop­u­lația rurală pen­tru a con­tracara pro­ce­sul de depop­u­lare a zonelor agri­cole și pen­tru a con­sol­i­da struc­tura eco­nom­ică și socială a zonelor rurale. În ace­lași timp, dez­voltarea sec­toru­lui de afac­eri din medi­ul rur­al, prin încu­ra­jarea întreținer­ii și dez­voltării activ­ităților tradiționale, duce la dimin­uarea dis­par­ităților din­tre zonele rurale și cele urbane.
Cuvinte cheie: Diver­si­fi­carea economiei rurale, supor­tul fina­ciar euro­pean, Roma­nia.
Clasi­fi­care JEL: Q18, R50.


Recommended Articles