Ralu­ca Alexan­dra RĂDOI1 , Manea DRĂGHICI2, Emil­ian MERCE3 , Diana Mar­i­an­ILIE4
USAMV BUCUREȘTI1, ASAS BUCUREȘTI2, USAMV CLUJ-NAPOCA3, ICEADR4
E‑mail autor core­spon­dent: raluca_nec@yahoo.com
Rezu­mat: Dimen­si­unea eco­nom­ică a fer­mei agri­cole este stu­di­ată intens atât de spe­cial­iștii agri­coli, care vor ferme de obi­cei cât mai mari, dar și de economiștii agrari care măsoară rentabil­i­tatea fac­to­rilor anga­jați în obținerea pro­ducției agri­cole la niv­el de scară a dimen­si­u­nii eco­nom­ice. În afara indi­ca­to­rilor tehni­co-eco­nomi­ci con­sacrați, pre­cum: pro­dusul brut, rentabil­i­tatea, pro­duc­tiv­i­tatea muncii care redau efi­ciența de ansam­blu a fac­to­rilor, sunt uti­liza­ți și indi­ca­tori speci­fi­ci care redau efi­ciența sep­a­rată a fac­to­rilor prin rentabil­i­tatea mar­gin­ală, cal­cu­lați cu aju­torul coe­fi­cienților de elas­tic­i­tate. Lucrarea, a uti­lizat date furnizate de FADN-Euro­stat, pen­tru a cal­cu­la elas­tic­i­tatea cap­i­tat­u­lui și a forței de muncă, con­su­mate în exploatația agri­colă, pe perioa­da 2007–2020, cal­culând funcția de pro­ducție Cobb-Dou­glas. Au fost cal­cu­lați și com­para­ți coe­fi­cienții de elas­tic­i­tate pen­tru cele șase clase de dimen­si­une eco­nom­ică ale exploatației agri­cole, din Regiunea de dez­voltarea Sud Munte­nia, în ved­erea elaborării unor con­cluzii privind rentabil­i­tatea cap­i­talul și forței de muncă, la niv­el de scară. Autorii își prop­un con­tin­uarea studi­ilor cu anal­iza coe­fi­cienților de elas­tic­i­tate la nivelul regiu­nilor de dez­voltare din țara noas­tră și com­para­rea lor cu indi­ca­tori sim­i­lari din ferme de la nivelul unor regiu­ni din țările Uni­u­nii Europene.
Cuvinte cheie: fer­mă agri­colă, coe­fi­cient de elas­tic­i­tate, funcția Cobb-Dou­glas, economie de scară.
Clasi­fi­carea JEL: D01, D24.

Recommended Articles