Cecil­ia ALEXANDRIa, Sorinel Ionel BUCURb
IEA-INCEa,b
E‑mail: cecilia@eadr.ro, bucur­sorine­lionel @ yahoo.com
Rezu­mat: Actu­alul con­text inter­națion­al gen­er­at de con­flic­tul armat din­tre Ucraina și Rusia aduce în prim plan o prob­lemă impor­tan­tă legată de com­erțul inter­națion­al cu cereale, în prin­ci­pal de tranz­i­t­ul de cereale din/spre Ucraina prin Marea Nea­gră către/dinspre partener­ii com­er­ciali ai Ucrainei. În timp ce tranz­i­t­ul cerealelor din/spre Ucraina este asig­u­rat pre­pon­der­ent prin Marea Nea­gră, com­erțul cu cereale din Rusia poate fi  real­izat atât prin Marea Nea­gră, cât și prin Marea Caspică, dată fiind poz­iția Rusiei cu ieșire la cele două mări. În con­tex­tul celor de mai sus, prezen­tul demers își prop­une să real­izeze o anal­iză a evoluției pieței cerealelor din țările river­ane Mării Negre și Mării Caspice, pre­cum și a uno­ra din­tre țările cu acces indi­rect la Marea Nea­gră, prin Dunăre, anal­iză axată pe prin­ci­palele cereale, respec­tiv grâu și porumb.
Cuvinte cheie: piața cerealelor, pro­ducție, cerere, com­erț exte­ri­or.
Clasi­fi­care JEL: Q10, Q11, Q17.


Recommended Articles