Lore­na Flo­renti­na CHIȚEA
INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ – INCE AR
E‑mail autor core­spon­dent: chitu_lorena @ yahoo.com
Rezu­mat: Condiți­ile de locuit din medi­ul rur­al sunt pre­care, Româ­nia situân­du-se la coa­da clasa­men­tu­lui euro­pean, iar situ­ația se înrăutățește pe măsură ce gradul de izo­lare crește (cu precădere în zonele col­inare și de munte) corob­o­rat cu pre­car­i­tatea resurselor de exis­tență în aces­te zone (posi­bil­ități extrem de reduse de ocu­pare gen­er­a­toare de ven­i­turi), pre­cum și cu sla­ba acoperire a ser­vici­ilor sociale (ser­vici­ile de edu­caţie, de îngri­jire a sănătăţii şi de asis­tenţă socială etc.). Dimen­si­unea loca­tivă a gospodăriei la nivelul spați­u­lui rur­al româ­nesc evi­denți­ază o serie de dis­par­ități, cele mai evi­dente fiind între medi­ul rur­al și urban, dar și între diferite zone rurale. Ipoteza prin­ci­pală a lucrării este urmă­toarea: există o legă­tură put­er­nică între dimen­si­unea loca­tivă și nivelul de dez­voltare rurală, pre­cum și gradul de rural­i­tate. Din punct de vedere metodolog­ic, pri­ma etapă a fost de selecția indi­ca­to­rilor privind locuirea, urmată de iden­ti­fi­carea core­lației din­tre acești indi­ca­tori și gradul de rural­i­tate la niv­el județean, în perioa­da 2007–2020. Rezul­tatele evi­denți­ază exis­tența unei legă­turi put­er­nic sem­ni­fica­tive între condiți­ile de locuit și gradul de ruralizare, orașele impor­tante funcționând ca un pol de creștere și dez­voltare pen­tru spați­ul rur­al din prox­im­i­tate, cu efecte benefice asupra asupra dimen­si­u­nii loca­tive (mod­ern­izarea locuințelor și acces facil la util­ități).
Cuvinte cheie: dis­par­iți rur­al-urban, locuința rurală, condiții de locuit, strate­gii locuire. Clasi­fi­carea JEL: R00, R210, I310.


Recommended Articles