Eduard Alexan­dru DUMITRU, Cristi­na Maria STERIE
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: sterie.cristina @ iceadr.ro
Rezu­mat: Numărul ridi­cat de exploatații agri­cole de sub­zis­tență și semi­sub­zis­tență sunt cauzate de dimen­si­unea eco­nom­ică redusă, deter­mi­nată în prin­ci­pal de plantele cul­ti­vate, care prez­in­tă o efi­ciență scăzută rapor­tată la suprafața redusă pe care aceș­tia o cul­tivă. Uti­lizând meto­da Sim­plex au fost deter­mi­nate suprafețele pe care fer­mele de fam­i­lie ar tre­buie să le exploateze pen­tru a‑și asigu­ra un trai nor­mal de viață pen­tru toți mem­brii fam­i­liei. Scop­ul aces­tui studiu con­stă în iden­ti­fi­carea dimen­si­u­nii eco­nom­ice a fer­melor de tip famil­ial și crearea unor sce­narii care să indice fer­mier­ilor cat­e­gori­ile de plante pe care le pot cul­ti­va, ast­fel încât să atingă dimen­si­unea eco­nom­ică deter­mi­nată, asig­urând ast­fel un niv­el de trai normal/optim pen­tru mem­brii fer­mei de fam­i­lie.
Cuvinte cheie: fer­ma de fam­i­lie, dez­voltare rurală, Româ­nia, susten­abil
Clasi­fi­carea JEL: Q10, Q12, Q14, Q19.


Recommended Articles