Lau­ren­tiu REBEGA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Autor core­spon­dent: rebega.laurentiu @ yahoo.com
Rezu­mat: Con­ceptele de per­for­manță și com­pet­i­tiv­i­tate în activ­i­tatea din agri­cul­tură reprez­in­tă ținte de interes pen­tru deci­denți, indifer­ent de nivelul lor de reprezentare (uni­tate de pro­ducție și / sau la niv­el de pro­dus, de sec­tor de activ­i­tate și / sau la niv­el națion­al și / sau inter­națion­al). Modal­i­tatea de mate­ri­alizare a con­ceptelor de per­for­manță și com­pet­i­tiv­i­tate în activ­i­tatea din agri­cul­tură se mate­ri­al­izează prin folosirea unor sis­teme de indi­ca­tori.
Cuvinte cheie: per­for­manță, com­pet­i­tiv­i­tate, indi­ca­tori
Clasi­fi­care JEL: Q10; Q18


Recommended Articles