Ancu­ta MARIN, Diana Maria ILIE
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: marin.ancuta @ iceadr.ro
Rezu­mat: Când vor­bim despre con­sumul unui ali­ment, tre­buie să ținem cont de impor­tanța aces­tu­ia pen­tru o dietă umană echili­brată, de capac­i­tatea sa de pro­ducție, de prefer­ințele con­suma­to­rilor pen­tru acel ali­ment și, nu în ultim­ul rând, de prețurile cu amă­nun­tul. Ținând cont de provocările actuale privind furnizarea de ali­mente pen­tru întrea­ga pop­u­lație a glob­u­lui și acce­sul aces­teia la ali­mente sănă­toase, anal­iza peri­od­ică a aces­tor indi­ca­tori este nece­sară pen­tru a putea elab­o­ra politi­ci și strate­gii la niv­el glob­al, region­al și/sau niv­el națion­al. Scop­ul lucrării este de a anal­iza con­sumul de carne din Româ­nia în perioa­da 2010–2020, pornind de la datele furnizate de Insti­tu­tul Națion­al de Sta­tis­tică, pen­tru a esti­ma tend­ința într-un ori­zont de timp viitor.
Cuvinte cheie:con­sum, carne , urban , rur­al.
Clasi­fi­carea JEL:I31, O11.


Recommended Articles