Diana CREȚU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: cretu.diana@ iceadr.ro
Rezu­mat: În cadrul lucrării este prezen­tată piața laptelui de vacă în perioa­da 2017–2021 punân­du-se în evi­dență aspecte privind evoluți­ile, efec­tivul de capete(vaci), pro­ducția de lapte, preț, con­sum, import, export, car­ac­ter­is­ti­cile pieței, prin­ci­palii pro­ducă­tori de lac­tate din Româ­nia  dar și o serie de con­cluzii ce stau la baza aces­tui studiu.Metoda de cerc­etare uti­liza­tă în cadrul studi­u­lui este pre­lu­crarea datelor sta­tis­tice și anal­iza eco­nom­ică a datelor. Laptele de vacă este com­pus din 3,5% grăsime, 9% solide din lapte și 87,5% apă. Pro­teina prin­ci­pală (80%) este cazeina. Laptele anu­mi­tor mam­ifere, print­re care vaci, oi, capre, bivoli și iaci, este colec­tat pen­tru a fi con­sumat de oameni, fie direct, de obi­cei după pas­teurizare, fie proce­sat în pro­duse lac­tate pre­cum smân­tâ­na, untul, iau­r­tul, îngheța­ta sau brân­za. Laptele este un ali­ment com­plet care conține toate sub­stanțele nutri­tive de care are nevoie organ­is­mul uman.Laptele de vacă este cel mai apre­ci­at de con­suma­tor și cel mai acce­si­bil ca preț aces­ta fiind prin­ci­palele motive pen­tru care am ales să studiez acest seg­ment.
Cuvinte cheie: lapte de vacă, preț, con­sum, evoluție.
Clasi­fi­care JEL: Q11, Q13, L11


Recommended Articles