EMILIAN MERCE1, MANEA DRĂGHICI 2, CRISTIAN CĂLIN MERCE 3

USAMV CLUJ-NAPOCA1, USAMV BUCUREŞTI2, USAMV CLUJ NAPOCA 3

E‑mail autor core­spon­dent: meprof.as @ gmail.com

Rezu­mat:

Lucrarea evi­denţi­ază fap­tul că ordonarea val­o­rilor indi­vid­uale are ca suport actul creaţiei Divine.  Sursă de inspi­raţie şi strate­gie de acţi­une pen­tru realizarea unei struc­turi optime a soci­etăţii umane bazate pe coop­er­are o reprez­in­tă Steaua lui David. Hexa­gonul din Steaua lui David este un sim­bol străvechi care trim­ite direct spre con­cepte și valențe înalte, cu forță mag­ică și încăr­că­tură ener­get­ică deosebită. Ener­gia put­er­nică a aces­tui sim­bol – aso­ci­at cu per­fecți­unea, pacea, lin­iștea, împlinirea și eter­ni­tatea – generează o stare spe­cială de bine, un echili­bru între cor­pul fiz­ic și spir­it, o armonie între exte­ri­or și inte­ri­or.

Descifrarea sem­nifi­caţiei Hexa­gonu­lui armoniei, reprez­in­tă dru­mul spre conști­ința pură a binelui. Recunoscând sem­nifi­caţia unui aseme­nea sim­bol, omul conş­ti­en­tizează şi descop­eră rolul său în marele univers şi pe pământ. Ven­erăm, prin raportarea la Hexa­gonul armoniei, marele şi micul univers şi conş­ti­en­tizăm lim­itele finite şi infi­nite ale des­tin­u­lui nos­tru.

Sim­bolul Steaua lui David inoculează în noi forța şi înțelep­ci­unea hexa­gonu­lui, el fiind în geome­tria sacră unul din­tre cele mai put­er­nice, fasci­nante şi benefice sim­boluri. Atât cei bogaţi, cât şi cei care pop­ulează baza piramidei sociale pot mili­ta pen­tru elim­inarea exce­selor folosind drept sursă de fasonare a spir­i­t­u­lui izvoarele Hexa­gonu­lui armoniei. Aceas­ta ţinând sea­ma şi de con­tex­tul real­ităţilor abuzive cu care se con­frun­tă sis­temul social con­tem­po­ran.  „Şi ce se alege de cei săraci”? Spri­jin­ul străin poate fi de aju­tor, însă, la fel ca avuţia căzută din cer, poate şi dău­na. Poate des­cu­ra­ja efor­tul şi sădi o conşti­inţă muti­lan­tă a inca­pac­ităţii. Potriv­it zicalei africane, „Mâna care primeşte se află întot­deau­na sub cea care oferă”( Havin­den şi Mered­ith,2013).

Cuvinte cheie: Steaua lui David, pirami­da socială, pirami­da câş­tig­urilor, armonie socială. Clasi­fi­carea JEL: Z13, J16, J28


Recommended Articles