Rozi Lil­iana BEREVOIANU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: berevoianu.rozi @ iceadr.ro
Rezu­mat: Biogazul este con­sid­er­at ca fiind o sursă impor­tan­tă de energie regen­er­a­bilă, a cărei pro­ducție se află într‑o ascen­si­une con­tin­uă și care poate fi deci­sivă pen­tru elim­inarea com­bustibililor fos­ili până în 2050. Pen­tru reduc­erea impactu­lui neg­a­tiv al acți­u­nilor între­prinse de oameni asupra medi­u­lui tre­buie să luăm măsuri urgente pen­tru stim­u­la­rea uti­lizării energiei regen­er­a­bile dar și pen­tru creșterea gradu­lui de conș­ti­en­ti­zare a crizei medi­u­lui. Cauza majoră a emisi­ilor cu efect de seră, dar și a schim­bărilor cli­mat­ice este pusă și pe sea­ma aruncării deșeurilor ali­menta­re în gropile de gunoi. Aces­te deșeuri ali­menta­re, pe lângă alte materii veg­e­tale și ani­male, con­sti­tu­ie o impor­tan­tă materie primă pen­tru obținerea biogazu­lui. Bioen­er­gia ast­fel obțin­ută poate reduce con­sid­er­abil emisi­ile de gaze cu efect de seră. Pro­duc­erea de biogaz oferă o mul­ti­tu­dine de avan­ta­je pen­tru pop­u­lația întregii lumi, pen­tru medi­ul și nu în ultim­ul rând pen­tru mediu de afac­eri.
Cuvinte cheie: biogaz, surse regen­er­a­bile de energie, bio­com­bustibili, polit­i­ca ener­get­ică  
Clasi­fi­care JEL: Q2,Q20, Q28.


Recommended Articles