Cori­na-Geor­ge­ta DINCULESCU
INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ
Autor core­spon­dent: corina.dinculescu @ gmail.com
Rezu­mat: O imag­ine de ansam­blu a învățămân­tu­lui rur­al actu­al evi­denți­ază fap­tul că încă mai există școli care nu au apă curen­tă și canalizare, iar toale­ta este în curte. De aseme­nea, încă există școli în care copi­ii învață în tim­pul iernii îmbră­cați ca pen­tru afară, cu căci­ulă și mănuși, din cauza încălzirii deficitare și a infra­struc­turii înve­chite a școl­ii. Încă se prac­tică sis­temul de învățare simul­tan (din cauza număru­lui rel­a­tiv mic de ele­vi înscriși, și aces­ta, aflat în con­tin­uă scădere) — sis­tem care nu aduce ben­eficii elevilor, din con­tră, aceș­tia neavând parte de atenția totală și îndru­marea pro­fe­soru­lui, așa cum se întâm­plă în clase­le nor­male, nu reușesc să dobân­dească abil­ități și cunoșt­ințe, sim­i­lar cu cei care învață în sis­tem nor­mal, fiind, ast­fel, deza­van­ta­jați. Din cauza neînțelegerii impor­tanței majore pe care îl are învățămân­tul în dez­voltarea per­son­ală a unui indi­vid și, implic­it, a soci­etății, nu puține sunt șco­l­ile care nu au finanțare, spri­jin, sau interes din partea primări­ilor. Aces­tea nu oferă spri­jin nici în ceea ce privește asig­u­rarea unei infra­struc­turi core­spun­ză­toare pen­tru un învățământ de cal­i­tate sau cel puțin com­pa­ra­bil cu cele din medi­ul urban – săli de clasă curate, dotate cu echipa­mente speci­fice, nece­sare fiecărei dis­ci­pline, cu util­ități (căl­dură, toalete în inte­ri­or, apă), nici în ceea ce privește susținerea pro­fe­so­rilor care predau în medi­ul rur­al și care nu locui­esc aco­lo (prin pla­ta trans­portu­lui, de exem­plu). Primări­ile nu găs­esc sau nu sunt intere­sate să găsească pârghii de atragere a cadrelor didac­tice în local­itățile rurale. În acest con­text, lucrarea de față își prop­une să anal­izeze situ­ația actu­ală (ultimele date disponi­bile) a învățămân­tu­lui din medi­ul rur­al, folosind indi­ca­tori speci­fi­ci, din per­spec­ti­va resurselor sis­temu­lui de învățământ și a par­ticipării la edu­cație a pop­u­lației, cum ar fi: rata de par­tic­i­parea la edu­cație, pop­u­lația șco­lară, pe niveluri de edu­cație, medii de rezi­dență, per­son­alul didac­tic, pe niveluri de edu­cație și medii de rezi­dență, săli de clasă/ laboratoare/ ateliere/ săli de gimnastică/ terenuri de sport/ PC-uri/echipa­mente IT, pe niveluri de edu­cație și medii de rezi­dență, absol­venți pe niveluri de edu­cație și medii de rezi­dență.
Cuvinte cheie: edu­cație, dis­par­ități, medii de rezi­dență, rur­al, urban
Clasi­fi­care JEL: I21, I24, I25, R10


Recommended Articles