Stelian SERTU1, Vlad BER2
1Uni­ver­si­tatea de Ști­ințe Agro­nom­ice și Med­i­cină Vet­eri­nară București
2Insti­tu­tul de Cerc­etare Dez­voltare pen­tru Creșterea Bovinelor Balotești

Core­spon­dent autor e‑mail: sertu_stelian @ yahoo.com

Rezu­mat: Prezen­ta lucrare urmărește creșterea efi­cienței eco­nom­ice a fer­melor de vaci de lapte prin îmbunătățarea indi­ca­to­rilor de fecun­di­tate și creșterea număru­lui de vițele obținute. Cerc­etarea s‑a real­izat în con­tex­tul în care vârs­ta de sac­ri­fi­care a vac­ilor a scăzut spre 2.8 lac­tații, iar efec­tivele de vaci de lapte din țara noas­tră sunt în pro­porție de 93% deținute în exploatații de până la 5 capete ceea ce pune în peri­col susten­abil­i­tatea aces­tor ferme. In con­tex­tul în care de la o vacă se obțin 0.8% viței/an, din care doar 0.6% sunt via­bili și con­form rapor­tu­lui din­tre sexe, numai 0.3% se nasc vițele iar schim­bul de gen­er­ații la această specie este mare, de 4,8 ani, se impune uti­lizarea noilor tehnologii de pre­lu­crare a mate­ri­alu­lui sem­i­nal. Una din­tre aces­te tehnologii este Heifer­Plus. Această tehnolo­gie, uti­lizează sper­mă con­vențion­ală îmbunătățită cu anu­mite enz­ime ce capacitează sper­ma­to­zoizii pur­ta­tori de cro­mo­zo­mi X sau Y in funcție de direcția dorită. Lucrarea s‑a efec­tu­at la Insti­tu­tul de Cerc­etare Dez­voltare pen­tru Creșterea Bovinelor Balotești, pe un efec­tiv de 89 capete, vaci din rasa Bălțată cu Negru Românească unde a fost anal­iza­tă efi­ciența uti­lizării mate­ri­alu­lui sem­i­nal Heifer­Plus. Din datele anal­izate s‑a con­statat o creștere a fecun­dității cu 4.03% iar pon­derea femelelor obținute a fost de 57.5%. În aces­te condiții se reco­mandă uti­lizarea sper­mei Heifer­Plus deoarece prin creșterea fecun­dității scad chel­tu­ielile de pro­ducție prin micșo­rarea inter­val­u­lui din­tre fătări iar obținerea mai mul­tor vițele asig­ură menținerea/creșterea efec­tivelor exis­tente.
Cuvinte cheie: efi­ciența eco­nom­ică, vaci, sper­mă Heifer­Plus.
Clasi­fi­carea JEL: Q01, Q19,Q55.


Recommended Articles