Ion TONCEAa, Tudor STANCIUb, Steliana RODINOc, Vladimir Adri­an TONCEAd, Gina FÎNTÎNERUe
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU AGRICULTURĂ DURABILĂ (A.R.A.D.)a
SC BELEZA STORE SRLb
INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECONOMIE AGRARĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (ICEADR)c
ASOCIAȚIA ”ECHILIBRU”d
FACULTATEA DE INGINERIE, MANAGEMENT, INGINERIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ, USAMV BUCUREȘTIe
E‑mail autor core­spon­dent: ton­ceaion @ gmail.com
Rezu­mat: Din anul 2005 de când Erick­son et al. și mai ales din 2006 când, la iniția­ti­va Preși­denției Fin­lan­dei, a fost înfi­ințată Rețeaua Euro­peană a Lab­o­ra­toarelor Vii (ENoLL), ter­menul „lab­o­ra­tor viu (LL)” s‑a răspân­dit peste tot în lumea ști­inți­fică și tehnică pen­tru că: vizează stim­u­la­rea inovării în toată com­plex­i­tatea sa,  poate fi înțe­les și folosit core­spun­ză­tor par­tic­u­lar­ităților fiecărei com­po­nente a dez­voltării dura­bile — natură, soci­etate și economie și în diferite mod­uri — ca mijloc de stim­u­la­re a inovării, mod de abor­dare mul­ti­plă, metodolo­gie de lucru, strate­gie de dez­voltare, modal­i­tate de spri­jinire a tranz­iției locale către susten­abil­i­tatea agroal­i­men­ta­ră, con­cept în (re)proiectare mod­ele de afac­eri etc. și se aplică rel­a­tiv ușor, cu aju­torul tehnolo­giei infor­mației și comu­ni­cați­ilor (ITC), atun­ci promiță­toare iar acum la modă și în plin avânt cre­ativ atât în medi­ul urban, cât și în cel rur­al. Lucrarea prez­in­tă primele rezul­tate ale  proiec­tu­lui de cerc­etare ”Lab­o­ra­toare Agroe­co­log­ice Vii pen­tru pro­movarea sis­temelor reziliente de pro­ducție organ­ică — ALL-Organ­ic”, cod ERANET-CORE­OR­GAN­IC-ALL-Organ­ic, schema de finanțare CORE Organ­ic Cofund pe perioa­da 15 Noiem­brie 2021 – 14 Noiem­brie 2024, privind iden­ti­fi­carea car­ac­ter­is­ti­cilor speci­fice Lab­o­ra­toru­lui Viu Agroe­co­log­ic sau de Agroe­colo­gie (ALL-Organ­ic) ”SC Beleza Store SRL”, core­spun­ză­toare com­po­nen­telor struc­turale ale oricărui Lab­o­ra­tor Viu Agroe­co­log­ic (ALL): Mis­i­une, Activ­ități, Resurse, Par­tic­i­panți și Con­text.
Cuvinte cheie: lab­o­ra­tor viu, agroecologie/agroecosistem,  legume de câmp
Clasi­fi­care JEL: Q12

Recommended Articles