Stelian SERTUa, Vlad BERb
UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTIa
INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CREȘTEREA BOVINELOR BALOTEȘTIb
E‑mail autor core­spon­dent: sertu_stelian @ yahoo.com

Rezu­mat: Prezen­ta lucrare s‑a real­izat pen­tru efi­ci­en­ti­zarea eco­nom­ică a fer­melor de vaci de lapte prin uti­lizarea indicelui de condiție cor­po­rală. Indicele de condiție cor­po­rală este un indi­ca­tor subiec­tiv ce eval­uează depozitele adipoase sub­cu­tanate ale vac­ilor de lapte. Pen­tru inter­pretarea aces­tu­ia se folosește o scală de la 1 la 5 cu frag­mentare din 0.5 puncte în 0.5 puncte. Cu aju­torul aces­tui indi­ca­tor se mon­i­tor­izează starea de întreținere a vac­ilor și se efi­ci­en­tizează rația fura­jeră ast­fel încât la nivelul cirezii sa nu existe ani­male cahec­tice sau obeze. Prezen­ta cerc­etarea s‑a real­izat la Insti­tu­tul de Cerc­etare Dez­voltare pen­tru Creșterea Bovinelor Balotești, pe un efec­tiv de 72 capete, vaci din rasa Bălțată cu Negru Românească. Această lucrare s‑a real­izat pen­tru a corec­ta defi­ciențele de pro­ducție și repro­ducție cu aju­torul stării de întreținere a vac­ilor. S‑a rapor­tat indicele de condiție cor­po­rală atât la indi­ca­torii de repro­ducție: numărul de IA/G, repausul uterin și inter­val­ul din­tre fatari, cât și la indi­ca­torii de pro­ducție: pro­ducția de lapte în ziua de con­trol și pro­ducția de lapte/lactație. Din datele anal­izate s‑a con­statat că prin uti­lizarea aces­tui indi­ca­tor a cres­cut efi­ciența eco­nom­ică a fer­mei prin îmbunătățirea per­for­manțelor de pro­ducție și repro­ducție.
Cuvinte cheie: body con­di­tion score, cow, index pro­duc­tion and repro­duc­tion
Clasi­fi­care JEL: Q01,Q18


Recommended Articles