Rod­i­ca CHETROIU, Vili DRAGOMIR
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: rodica.chetroiu @ iceadr.ro
Rezu­mat: Rentabil­i­tatea în pro­ducția ani­mală con­sti­tu­ie prim-plan­ul abor­dărilor și al con­ti­nu­ității activ­ităților, iar prag­ul de rentabil­i­tate, sau punc­tul de echili­bru din care începe gener­area de prof­it, tre­buie atins într-un inter­val de timp cât mai scurt. În lucrarea de față, are loc anal­iza prag­u­lui de rentabil­i­tate la laptele de vacă, de oaie, de capră și de bivoliță, pre­cum și la carnea de bovine și de ovine. Studi­ul are la bază un total de 197 studii de caz efec­tu­ate în ferme de rumegă­toare din speci­ile mențion­ate ante­ri­or, cu date medii pen­tru 3 ani consecutivi:2017–2019, sau 2018–2020. S‑a doved­it că prag­ul de rentabil­i­tate sin­te­tizează în struc­tura sa nivelurile unor indi­ca­tori tehni­co-eco­nomi­ci impor­tanți ai activ­ității, pre­cum: nivelul de pro­ducție și prețul de val­ori­fi­care a aces­teia, care dau val­oarea pro­ducției, pre­cum și chel­tu­ielile vari­abile și cele fixe. Ast­fel, pen­tru prag­ul de rentabil­i­tate în expre­sie fiz­ică, au fost evi­denți­ate urmă­toarele val­ori medii: la laptele de vacă 5.506,3 l/cap, la carnea de bovine 378,1 kg/cap, la laptele de bivoliță 801 l/cap, la laptele de oaie 153,4 l/cap, la carnea de ovine 17,9 kg/cap, la laptele de capră 216,1 l/cap.  
Cuvinte cheie: prag de rentabil­i­tate, pro­ducție, lapte, carne, chel­tu­ieli
Clasi­fi­carea JEL: Q01, Q12, Q13.


Recommended Articles