Auro­ra RANCAa, Ion TONCEAb
Sta­tiunea de Cerc­etare-Dez­voltare pen­tru Viti­cul­tura si Vini­fi­catie Mur­fat­lara, 
Aso­ci­a­tia Romana pen­tru Agri­cul­tura Dura­bi­la – ARADb
E‑mail autor core­spon­dent: auro­raran­ca @ yahoo.com
Rezu­mat:  În cadrul proiec­tu­lui Era-NET Core Organ­ic – ALL (Agroe­col­o­gy Liv­ing Labs to pro­mote robust and resilient Organ­ic pro­duc­tion sys­tems) în perioa­da 2021–2022 la Mur­fat­lar a fost exper­i­men­tat un sis­tem ino­v­a­tiv de cul­ti­vare eco­log­ică a viței-de-vie, urmărindu-se ca prin creșterea bio­di­ver­sității eco­sis­temu­lui viti­col să se ame­lioreze fac­tori de mediu, eco­nomi­ci și sociali.  S‑a urmărit gradul de sănă­tate al plantelor, efec­tuân­du-se trata­mentele fitosan­itare doar la aver­ti­zare. În acest fel a fost redusă cu până la 40% frecvența trata­mentelor. Cu aju­torul mod­elu­lui mul­ti­fac­to­r­i­al DEX­iPM care per­mite eval­u­area dura­bil­ității sis­temu­lui de cul­tură în funcție de mai multe obiec­tive, au fost eval­u­ate com­par­a­tiv. sis­temu­lui ino­v­a­tiv de creștere a bio­di­ver­sității față de cel cla­sic, în via eco­log­ică de la Mur­fat­lar. Toți cei trei piloni ai dura­bil­ității: eco­nom­ic, social și de mediu au fost îmbunătățiți în cazul folosirii sis­temu­lui ino­v­a­tiv. Menționăm în spe­cial, creșterea „sat­is­facției la locul de muncă” a fer­mier­ilor (de la medie la mare) în ciu­da „difi­cultăților oper­aționale” cres­cute ale tehni­cilor pro­puse. Impactul de mediu al cul­turilor inter­ca­late asupra plan­tați­ilor viti­cole reprez­in­tă un fac­tor vari­abil ce depinde strict de climă și de zona de amplasa­ment a cul­turilor viti­cole. Nu tre­buie negli­jat fap­tul că cul­turile inter­ca­late pot intra în con­curență pen­tru resurse cu vița-de-vie, atât pen­tru apă cât și în pre­lu­area nutrienților. Din punct de vedere eco­nom­ic, „rentabil­i­tatea reală” a sis­temu­lui este cres­cută de la scăzută la medie, în timp ce „via­bil­i­tatea” sis­temu­lui nu este mod­i­fi­cată de ino­vația intro­dusă.
Cuvinte cheie: viti­cul­tură„ dura­bil­i­tate, impact mediu, eco­nom­ic, social.
Clasi­fi­carea JEL: Q01, Q16, Q57


Recommended Articles