Iulia Bian­ca BOGOS, Ionu Lau­ren­tiu PETRE, Maria Cristi­na STERIE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
E‑mail autor core­spon­dent: laurentiu.petre @ eam.ase.ro
Rezu­mat: Viti­cul­tura reprez­in­tă o activ­i­tate impor­tan­tă în Româ­nia, cu o tradiție din cele mai vechi tim­puri, este ide­ală de cul­ti­vat mai ales pen­tru poz­iția geografică și condiți­ile pedo-cli­mat­ice. În Româ­nia, suprafața viilor pe rod prez­in­tă scăderi în perioa­da 2015–2021, în timp ce pro­ducția totală de struguri prez­in­tă creș­teri con­sid­er­abile în această perioadă. La nivelul Uni­u­nii Europene, în ceea ce privește suprafața viilor, Româ­nia ocupă locul 5, iar în cazul pro­ducției totale de struguri, ocupă locul 6 fiind devansată de țări pre­cum Italia, Ger­ma­nia, Franța, Por­tu­galia, Spania. Uti­lizând meto­da Fore­cast, se estimează ca în anul 2030 suprafața viilor pe rod va ajunge la 149 mii de hectare, sce­nar­i­ul opti­mist ne arată ca se va ajunge la suprafața de 156 mii de hectare, iar sce­nar­i­ul pes­imist ne arată ca se va ajunge la suprafața de 99 de mii de hectare. În cazul pro­ducției totale de struguri se estimează ca în anul 2030, Româ­nia v‑a pro­duce 99 mii de tone, con­form sce­nar­i­u­lui pes­imist se v‑a atinge pro­ducția de 1,42 mil­ioane de tone, iar con­form sce­nar­i­u­lui pes­imist se va ajunge la 400 de mii de tone.
Cuvinte cheie: estimări, viti­cul­tură, Româ­nia
JEL: Q10, Q12, Q14, Q19.


Recommended Articles