Petru­ta-Antoane­ta TUREK-RAHOVEANU
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: turek.petruta @ iceadr.ro
Rezu­mat: Viti­cul­tura în Româ­nia con­sti­tu­ie o activ­i­tate tradiţion­ală, dez­voltată armo­nios, ca rezul­tat al condiţi­ilor nat­u­rale deosebit de favor­a­bile pe care viţa-de-vie le găseşte pe tot cuprin­sul ţării.Viticultura a ocu­pat întot­deau­na un loc impor­tant în econo­mia agri­colă atât la niv­el națion­al, cât și la niv­el mon­di­al, fiind apre­ci­ată din mai multe puncte de vedere pre­cum: social (sursă de nutriție: struguri, vin, pro­duse tradiționale care provin din aceas­ta) și eco­nom­ic (val­ori­fi­carea pro­duselor viti­cole, com­erțul intern, com­erțul inter­națion­al). Edu­cația, tur­is­mul viti­col și dez­voltarea socio-eco­nom­ică din ultimii ani si-au pus amprenta asupra con­sumu­lui de struguri și pro­duse din struguri de către con­suma­torii români. Con­sumul și alegerea pro­duselor a devenit o activ­i­tate tot mai doc­u­men­tată pen­tru români. Scop­ul aces­tui studiu este de a urmări evoluția con­sumu­lui de struguri și vin în Româ­nia cu aju­torul indi­ca­to­rilor sta­tis­ti­ci. Anal­izând per­spec­tivele de viitor în ceea ce privește con­sumul la niv­el națion­al se așteap­tă ca până în anul 2025 con­sumul mediu anu­al de struguri să depășească  23 kg/locuitor, în situ­ația în care se păstrează ace­lași trend anal­izat în perioa­da stu­di­ată. Pen­tru dez­voltarea aces­tui sec­tor au fost acor­date o serie de aju­toare finan­cia­re și măsuri de spri­jin pen­tru ca fer­mierii să poată ben­e­fi­cia.
Cuvinte cheie: struguri, vin, pro­duse din vin, con­sum.
Clasi­fi­carea JEL: Q10, Q11,Q18.


Recommended Articles