Ancu­ta MARIN
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: marin.ancuta @ iceadr.ro
Rezu­mat: Lucrarea își prop­une să prez­inte pe scurt prin­ci­palele prob­leme privind impactul schim­bărilor cli­mat­ice aupra organ­is­melor vii (oameni, ani­male, plante), măsurile între­prinse până în prezent pen­tru a soluționa aces­te prob­leme și, acți­u­nile ce tre­buie luate în con­sid­er­are de către Uni­unea Euro­peană și de către statele mem­bre. Aces­tea prop­un creșterea rezis­tenței sis­temelor san­itare și sociale și sub­lini­ază nece­si­tatea de a asigu­ra o supraveg­here și un con­trol adec­vate în ceea ce privește impactul schim­bărilor cli­mat­ice asupra sănătății, cum ar fi supraveg­herea epi­demi­o­log­ică, con­trolul bolilor trans­mis­i­bile și efectele fenomenelor extreme. În gen­er­al, schim­bările cli­mat­ice nu deter­mină multe riscuri noi sau necunos­cute pen­tru sănă­tate, însă ele vor inten­si­fi­ca anu­mite inter­acți­u­ni între mediu și sănă­tatea umană, cu efecte mai dras­tice decât în prezent. Majori­tatea măsurilor și sis­temelor de sănă­tate pub­lică există deja, dar tre­buie adap­tate la noua situ­ație și la noile nece­sități.
Cuvinte cheie: schim­bări cli­mat­ice, organ­isme vii, sănă­tate
Clasi­fi­carea JEL: Q30, Q39, Q54


Recommended Articles