Ruxan­dra-Euge­nia POP
INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
E‑mail autor core­spon­dent: pop.ruxandra @ iceadr.ro
Rezu­mat: În cadrul plan­u­lui de cerc­etare intern al Insti­tu­tu­lui de Cerc­etare pen­tru Econo­mia Agrară și Dez­voltare Rurală se des­fășoară proiec­tul cu titlul “Studii de mar­ket­ing pen­tru pro­duse agroal­i­menta­re dura­bile şi anal­iza com­por­ta­men­tu­lui de con­sum, în con­tex­tul obiec­tivelor strate­giei europene From farm to Fork  (De la fer­mă la con­suma­tor)”. Pornind de la obiec­tivele  strate­giei mențion­ate în titlul proiec­tu­lui, în pri­ma fază, am iden­ti­fi­cat 4 grupe de pro­duse agroal­i­menta­re pen­tru care se vor efec­tua studii de mar­ket­ing, respec­tiv: fructe cu coa­jă lem­noasă, fructe, legume și cereale inte­grale. Lucrarea de față prez­in­tă prin­ci­palele rezul­tate obținute în urma metodolo­giei de anal­iză uti­lizate, pen­tru a con­tu­ra pro­filul con­suma­to­rilor din Româ­nia de fructe cu coa­jă lem­noasă, pre­cum și o for­mă de val­i­dare sau nu a ipotezelor cercetării, folosind pro­gra­mul SPSS în ved­erea cal­cu­lui unor para­metri de refer­ință pen­tru studierea sin­ergi­ilor din­tre vari­abilele supuse cercetării, inde­pen­dente și depen­dente, cum ar fi tes­tul hi pătrat sau coe­fi­cien­tul de con­tin­gență.
Cuvinte cheie: com­por­ta­men­tul con­suma­toru­lui, cercetări can­ti­ta­tive,  test hi pătrat, coe­fi­cient con­tin­gență, piața fructelor cu coa­jă lem­noasă.
Clasi­fi­carea JEL: M31, C12


Recommended Articles