Ali­na ŞIMON, Voichi­ta HAȘ, Andrei VARGA, Florin RUSSU, Adri­an CECLAN, Feli­cia CHEŢAN, Mar­ius BĂRDAȘ
STAŢIUNEA DE CERCETARE — DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA, CLUJ, ROMÂNIA
E‑mail autor core­spon­dent: maralys84 @ yahoo.com
Rezu­mat: Scop­ul aces­tei lucrări este de a eval­ua pro­ducţia de porumb obţin­ută în urma mod­i­ficării datei de semă­nat. În con­tex­tul actu­al al schim­bărilor cli­mat­ice actuale, adaptarea tehnolo­giei de cul­ti­vare este esențială pen­tru obținerea unor rezul­tate can­ti­ta­tive și cal­i­ta­tive sat­is­făcă­toare. Fac­torii exper­i­men­tali anal­iza­ți în acest studiu sunt epoca de semă­nat cu trei graduări (Epoca I — 6ºC în sol; Epoca II — 8ºC în sol; Epoca III — 10ºC în sol); hib­rizii de porumb (Tur­da 248 – mar­tor; Tur­da 165; Tur­da 201; Tur­da Star; Tur­da 332; Tur­da 344; Tur­da 335) și condiți­ile cli­mat­ice din cei doi ani exper­i­men­tali (2020; 2021). În anul 2021 s‑au înreg­is­trat pro­ducții mai scăzute decât în anul 2020, cu 922 kg/ha, condiți­ile cli­mat­ice din perioa­da de veg­e­tație fiind fac­torul deci­siv în realizarea aces­tor pro­ducții. Cei șapte hib­rizi anal­iza­ți au înreg­is­trat o pro­ducție medie mai mare atun­ci când au fost semă­nați la 8ºC (10504 kg/ha), față de cele­lalte două momente de semă­nat. Din­tre hib­rizii anal­iza­ți, hib­ridul Tur­da 335 a real­izat cea mai mare pro­ducție (10862 kg/ha), cu 48 kg/ha mai mult decât mar­torul Tur­da 248.
Cuvinte cheie: epoca de semă­nat, porumb, pro­ducție, condiții cli­mat­ice
Clasi­fi­care JEL: Q01, Q15, Q16


Recommended Articles